DMV Handbook 2024

Driver's Manual

To make studying easier, the handbook is available in multiple languages and comes with an audio version. Get interactive support with our AI assistant to clarify any complex terms.

0%
We are preparing the PDF
We are preparing the PDF. Large files like this one can take some time to download, but rest assured that it is worth the wait. Thank you for your patience.


This is the Armenian version of the official California driver handbook. It is identical to the one that’s available on the California DMV website, so you can be 100% sure it’s up-to-date and totally valid.
Depending on your Internet connection, this California DMV manual may take some time to load, so please be patient and give it a few moments.
It will teach you the basic information you will need to know while getting your license.


Կալիֆոռնիայի Վարորդի Ձեռնարկում 2024

Հուսով եմ, որ սույն Կալիֆոռնիայի Վարորդի Ձեռնարկում տեղ գտած
տեղեկատվությունը կօգնի բոլոր երթևեկողներին՝ վարորդներին,
հեծանվորդներին և հետիոտներին, ապահով հասնել իրենց նպատակակետին:
Որովհետև այն ավելիի մասին է, քան պարզապես ճանապարհային կանոնները
սովորելու: Դա կարող է կյանքի և մահվան խնդիր լինել: